به عملی اطلاق میگردد که در قانون برای آن کیفر تعیین شده است.

واژه های نزدیک