در لغت به معنی عهد،تقبل،ضمان و عهده آمده است و حق شخصی است که بعهده دیگری قرار دارد

واژه های نزدیک