فرهنگ ترمولوژی

ذخیره معدنی

(کانسار) – تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین یا محلول در آب میباشد. (ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)