فرهنگ ترمولوژی

ذخیره قطعی

آن مقدار از کانسار که ابعاد و عیار و سایر مشخصات آن با عملیات اکتشافی در سه بعد به فواصل تعیین شده توسط وزارت معادن و فلزات به کمک حفاری و نمونهگیری و آزمایشهای لازم مشخص گردد. (بندماده 1 قانون معادن مصوب 1/1366