در اصطلاح فقهی هر ماهیت مرکبی دارای اجزای است که از آن اجزاء تشکیل میشود و هریک ز آن اجزا را ذاتی آن ماهیت میگویند.

ذاتی به ایده امپدوکلس اشاره می‌کند که کیفیت ماده از تناسب هر یک از عناصر چهارگانه که وارد یک چیز می‌شوند، می‌آیند. این ایده بیشتر توسط افلاطون و ارسطو توسعه یافت.