در اصطلاح فقهی هر ماهیت مرکبی دارای اجزای است که از آن اجزاء تشکیل میشود و هریک ز آن اجزا را ذاتی آن ماهیت میگویند.