فرهنگ ترمولوژی

دیوان جنایی

به اموری که مطابق قانون مجازات عمومی جنایت تشخیص داده شده در محکمه استیناف رسیدگی خواهد شد، محکمه استیناف در این موقع دیوان جنایی نامیده شده و مرکب از 5 نفر خواهد بود، رئیس و اعضا محکمه یا شعبه استینافی که به امور جزایی رسیدگی مینماید به علاوه دو نفر از بین اعضا سایر شعب و اعضا علیالبدل استیناف و حکام بدایت به دعوت رئیس استیناف محکمه جنایی را تشکیل میدهند. (ماده 37 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)