فرهنگ ترمولوژی

دین رسمی ایران

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است...... (اصل دوازدهم قانون اساسی)