دیات، جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است. (ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/07/1361)

فرهنگ دارویی

سینگولار پدیاتریک

موارد مصرف: مونتلوكاست براي درمان و پيشگيري آسم مزمن كاربرد دارد.

هشدار: در موارد نارسايي شديد كبدي بايد به ‌احتمال افزايش نیمه‌عمر آن توجه داشت.

عوارض: در موارد نارسايي شديد كبدي بايد به ‌احتمال افزايش نیمه‌عمر آن توجه داشت.

تداخل دارویی: دارو‌هاي القاءكننده آنزيم های كبدي نظير ريفامپين و فنوباربیتال ممكن است باعث كاهش غلظت پلاسمايي مونتلوكاست شوند.

نکات: 1- اين دارو براي درمان حمله حاد آسم كاربرد ندارد. 2- در صورت مشاهده چرك در ادرار يا ساير عوارض به پزشك اطلاع داده شود. 3- اين دارو در پيشگيري از حمله آسم ناشي از فعاليت بدني كاربرد ندارد.

فرهنگ دارویی

لاناکوردین پدیاتریکو

موارد مصرف: مونتلوكاست براي درمان و پيشگيري آسم مزمن كاربرد دارد.

هشدار: در موارد نارسايي شديد كبدي بايد به ‌احتمال افزايش نیمه‌عمر آن توجه داشت.

عوارض: در موارد نارسايي شديد كبدي بايد به ‌احتمال افزايش نیمه‌عمر آن توجه داشت.

تداخل دارویی: دارو‌هاي القاءكننده آنزيم های كبدي نظير ريفامپين و فنوباربیتال ممكن است باعث كاهش غلظت پلاسمايي مونتلوكاست شوند.

نکات: 1- اين دارو براي درمان حمله حاد آسم كاربرد ندارد. 2- در صورت مشاهده چرك در ادرار يا ساير عوارض به پزشك اطلاع داده شود. 3- اين دارو در پيشگيري از حمله آسم ناشي از فعاليت بدني كاربرد ندارد.

واژه های نزدیک