فرهنگ ترمولوژی

دهکده مجاور جنگل

دهکده مجاور جنگل دهکدهای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد. (بند 14 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346)ََ