فرهنگ ترمولوژی

دهات خرده مالک

دهات خرده مالک عبارت از دهاتی هستند که مشمول پرداخت مالیات مزروعی نمیباشند. (تبصره2 ماده 8 از قانون بنگاه عمرانیکشور مصوب11/5/1334)