ده می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد.

  • ۱۰ (عدد): عدد «۱۰»؛ بعد از نه
  • روستا: آبادی کوچک در خارج شهر که دارای چند خانه روستایی است
  • ده
  • ۱۰
  • دهه ۱۰ (میلادی)

واژه های نزدیک