شخصی که با دریافت حق معینی(پورسانت)واسطه بین خریدار و فروشنده است.

واژه های نزدیک