فرهنگ ترمولوژی

دفتر روزنامه

یکی از دفاتر تجارتی است که تاجر جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را روزانه باید ان را ثبت کنند.