فرهنگ ترمولوژی

دفتر تجارتی

دفاتری که تاجر موظف است مطابق مقررات قانون تجارت تهیه و نگهداری کند.