فرهنگ ترمولوژی

دفتر اسناد رسمی

محل کار سردفتر اسناد رسمی که برای انجام کار خود اختیار در آن مستقر گشته است.