فرهنگ ترمولوژی

دستگاه اجرایی

منظور از دستگاه اجرایی در این آییننامه، کلیه وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و شرکتهایی هستند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. (ماده 1 آییننامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری آنها موضوع بندهای (الف، ج و ک) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مصوب 4/2/1372 هیأت وزیران)