فرهنگ ترمولوژی

دستور اجرا

عبارت دستور اجرا از این قرار است عموم ضابطین عدلیه و کلیه مأموران اجرا و قوای دولتی مأمور و مکلف هستند که هر یک در آنچه راجع به ایشان است ادای وظیفه و مساعدت برای اجرای مدلول این ورقه به عم آورند نظر به این منظور ورقه حاضره صادر و ممضی و ممهور میگردد به تاریخ. (ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/1/1301)