به معنای اجرت و مزد کار آمده به پولی اطلاق میشود که در ازای کار بدنی به کسی بدهند.که عموما به صورت غیر مستمر انجام میشود.

دست‌مزد، جبران خدمت و پرداختی است که عمدتاً به صورت مالی و در ازای کار کارگران به آن‌ها پرداخت می‌شود. جبران خدمت به شکل دست‌مزد به کارگران و به صورت حقوق و مزایا به کارمندان پرداخت می‌شود. جبران خدمت منافع پولی است که در قبال خدمت ارائه شده توسط کارکنان به آن‌ها پرداخت می‌شود.