فرهنگ ترمولوژی

در امد اتفاقی

هر در امدی که به صورت غیر مستمر و اتفاق به دست آید مانند پاداش و جایزه و...