فرهنگ ترمولوژی

دریای سرزمینی

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیجفارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقهای از آبهای متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده میشود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستردریای سرزمینی میباشد. (ماده 1 قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیجفارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372)