فرهنگ ترمولوژی

دریای ساحلی

حق حاکمیت ایران در خارج قلمرو خشکی ایران و آبهای داخلی شامل منطقهای از دریاها متصل به سواحل ایران که دریای ساحلی نامیده میشود است. (ماده 1 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیرماه 1313 مصوب 22/1/1338)