فرهنگ ترمولوژی

درمانگاه دامپزشکی

مکانی با فضای مناسب، طبق نقشههای موجود در سازمان دامپزشکی کشور است که دارای امکانات کافی برای پذیرش دام، معاینه، تشخیص، معالجه سرپایی دامها و در صورت لزوم اعزام اکیپهای سیار به مناطق تحت پوشش میباشد. (ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانههای بیماران درمانگاه آزمایشگاه و اشتغال به امور درمانی دامپزشکی مصوب 4/10/1373 هیأت وزیران)