فرهنگ ترمولوژی

درخواست وجه

درخواست وجه سندی است که مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای دریافت وجه به منظور پرداخت حوالههای صادر شده موضوع ماده 2 این قانون و سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب یا حسابهای بانکی دیوان محاسبات صادر میگردد، تنظیم مینماید. (ماده 3 آئیننامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات مصوب 9/6/1372)