فرهنگ ترمولوژی

درختان جنگلی ایران

درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دستهبندی میگردد: دسته اول- زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، الوکک، توسکا، نمدار. دسته سوم- اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و سایر گونهها. (بند 17 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1365)