فرهنگ ترمولوژی

درآمد ناویژه

درآمد ناویژه عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع کسب یا معاملات به انضمام درآمدهای بازرگانی و بانکی و صرافی و هر نوع عملیات انتفاعی دیگر و همچنین بهرهبرداری کانها که پس از کسر هزینههایی که برای تحصیل درآمدها به شرح زیر لازم میباشد به درآمد ویژه تبدیل میگردد الف) دستمزد، مواجب، حقالزحمه و حقالعمل و فوقالعاده مستخدمان و کارگران و وجوهی که طبق نظامنامه وزارت دارایی به صندوقهای تقاعد و تعاون مستخدمان و کارگران پرداخته میشود. (ماده 11 آییننامه قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)