فرهنگ ترمولوژی

درآمد خالص

درآمد خالص مشمول مالیات مؤدیان مذکور عبارت است از درآمدی که در ظرف سال شمسی عاید مؤدی میشود منهای مخارجی که برای تحصیل و حفظ درآمد مزبور نمودهاند. هزینههای قابل قبول در محاسبه مالیاتی به موجب آییننامه تعیین میگردد. (تبصره 1 ماده 6 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)