فرهنگ ترمولوژی

درآمد اختصاصی دانشگاه

درآمد اختصاصی دانشگاه عبارت است از کلیه درآمدهای دانشگاه که در یک سال مالی در اثر ارائه خدمات، تحقیقات و فروش محصولات حاصل میگردد. (ماده 5 آییننامه مالی دانشگاهها مصوب 30/3/1363 هیأت وزیران)