داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین و یا انتصابی. (بند الف ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 26/6/1376)

داوری می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • داور، کسی که داوری ورزشی انجام می‌دهد
  • داوری (حقوق)، شیوه‌ای برای رفع اختلاف میان انسان‌ها در خارج از دادگاه
  • قضاوت
  • داوری
  • داوری بین‌المللی