یک شیشم از مال غیر منقول را دانگ گویند

دنگ واحد تقسیم زمین، ملک، و اشیاء تحت تملک است. این واحد تقسیم ناظر بر کل ملک یا کوچک‌ترین جزءملک است، یعنی وقتی می‌گوییم من مالک یک دنگ از شش دنگ یک خانه و متعلقات آن هستم یعنی مالک کوچک‌ترین اجزاء خانه مرسوم است هر دنگ را به ۱۲ قسمت تقسیم میکنند که برابر با ۱ حبه می‌باشد به این معنی که یک ملک ۶ دنگ دارای ۷۲ حبه می‌باشد و ِلذا سهم با حبه برابر نیست