یک شیشم از مال غیر منقول را دانگ گویند

دانگ واحد تقسیم زمین، ملک، و اشیاء تحت تملک است. این واحد تقسیم ناظر بر کل ملک یا کوچک‌ترین جزءملک است، یعنی وقتی می‌گوییم من مالک یک دانگ از شش دانگ یک خانه و متعلقات آن هستم یعنی مالک کوچک‌ترین اجزاء خانه مرسوم است هر دانگ را به ۱۲ قسمت تقسیم میکنند که برابر با ۱ حبه می‌باشد به این معنی که یک ملک ۶ دانگ دارای ۷۲ حبه می‌باشد و ِلذا سهم با حبه برابر نیست