فرهنگ ترمولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه مؤسسهای است غیرانتفاعی که درآمدهای آن منحصراً صرف هزینهها و پیشرفت و توسعه فعالیتهای آن خواهد شد. (ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 12/8/1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی)