فرهنگ ترمولوژی

دانشجوی داخل

هر فردی است که در یکی از دانشگاهها به صورت حضوری یا غیرحضوری به تحصیل اشتغال داشته باشد که در این آییننامه به آن دانشجو اطلاق میشود. (بند ب ماده 1 تکمیل آییننامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)