کسیکه حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد. (بند7 ماده 1 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350)

واژه های نزدیک