دام می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • دام (شکار) (تله)، ابزاری که با آن جانوران را اسیر می‌کنند
  • دام (جانور)، جانورانی مانند گاو، گوسفند، بز و جانوران مشابه
  • دام ماهیگیری
  • دام
  • دام (بازی)
  • دی اُ ام

واژه های نزدیک