فرهنگ ترمولوژی

داروی اختصاصی

عنوان داروی اختصاصی شامل داروهایی میشود که بهطور ساده و یا از اختلاط یا ترکیب چند دارو در نتیجه ابداع شخص یا شخصیت حقوقی معینی بهدستآمده یا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتی مخصوص مشخص به نام ابداعکننده در کشور ایران و یا کشورهای خارجی به ثبت رسیده باشد. (ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334)