فرهنگ ترمولوژی

داروهای گیاهی

داروهای گیاهی به فراوردههایی اطلاق میشود که در تهیه و ترکیب آنها کلاً یا اکثر آن، از اجزا یا عصارههای گیاهی استفاده شده باشد، تشخیص داروی گیاهی تأیید اثر درمانی و تعیین یا تأیید نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. (تبصره 3 ماده 6 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 مصوب 23/1/1367)