فرهنگ ترمولوژی

داروهای ژنریک

عنوان داروهای ژنریک به داروهایی اطلاق میشودکه با نام شیمیایی یا عمومی (غیراختصاصی) که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید میگردد، نامیده میشود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب1334مصوب23/1/1367)