سازهای موقت است که برای نگهداری قالببندی، سکوهای کار و تحمل بارهای حین اجرا برپا میشود مشتمل بر شمعبندی، پایههای قائم، صفحات افقی، بادبندها، زیرسریها و نظایر اینها. (بخش 9-1-11-1 تعاریف از مقررات ملی طرح و اجرای ساختمانهای بتنی مصوب 18/12/1370 هیأت وزیران)

داربَست یک سازه چوبی یا فلزی موقتی است که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها بکار می‌رود.