عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند.در اصطلاحا حقوقی بی مجموع مطالبات،اموال و دیون گفته میشود.

دارایی ،در حسابداری، کلیهٔ اموال و حقوقی است که دارای ارزش پولی باشند.دارایی هر منبعی است که تحت مالکیت یا کنترل یک واحد اقتصادی است.دارایی هر چیزی است که بتوان از آن برای تولید ارزش اقتصادی مثبت استفاده کرد. دارایی ها ارزش مالکیت را نشان می دهد که می تواند به پول نقد تبدیل شود.