عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند.در اصطلاحا حقوقی بی مجموع مطالبات،اموال و دیون گفته میشود.

دارایی در علم حسابداری، کلیهٔ اموال و حقوقی است که دارای ارزش پولی باشند.