محاکمه و یا دادرسی،جریان رسیدگی در دادگاه است که با توجه به نوع پرونده میتواند در دادگاه حقوقی باشد یا دادگاه کیفری.

واژه های نزدیک