کسیکه طرح دعوی می کند و تظلم می کند همان مدعی است.