کسیکه تعهدی به نفع او بر ذمه شخص دیگری مشغول است.

موارد مصرف: دانوروبيسين در درمان اريترولوسمي، لوسمي حاد لنفوبلاستيك، لوسمي حاد ميلوسيتيك، درمان نوروبلاستوما، لنفوم‎‌هاي غيرهوچكيني، ساركوم اوينگ، تومور ويلمز و لوسمي مزمن ميلوسيتيك مصرف می شود.

هشدار: در صورت وجود بيماري قلبي و يا انفيلتراسيون سلول تومور مغز استخوان بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: در صورت وجود بيماري قلبي و يا انفيلتراسيون سلول تومور مغز استخوان بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: با آلوپورينول، كولشيسين، سيكلوفسفاميد، دوكسوروبيسين و دارو‌هاي سمي براي كبد تداخل دارد.

نکات: 1- به دليل نكروز بافتي فقط به صورت تزريق وريدي به كار می‌رود. (به دليل بروز ترومبوفلبيت و تحريك وريد از انفوزيون وريدي نيز خودداري شود). 2- فاصله دوره‎‌هاي درماني آن نبايد كمتر از 21 روز باشد تا فعاليت مغزاستخوان به حالت عادي برگردد. 3- در صورت نارسایی كبد براي بيماراني كه غلظت بيليروبين آنها mg/100ml3-2/1 است، 75% مقادير مصرف معمولي و در بيماراني كه غلظت بيليروبين آنها بيش از mg/100ml3 است، نصف مقدار معمولي توصيه مي‎شود. در صورت نارسایی كليه براي بيماراني كه غلظت كراتينين سرم آنها بيش از mg/100ml3 است نصف مقدار مصرف معمول توصيه شده است.