در عقد بیع طرفین تا زمانی که مجلس عقد را ترک نکرده اند اختیار فسخ معامله را خواهند داشت.مجلس عقد تا زمانی که طرفین متفرقه نداشته اندو یا مکان را ترک نکرده اند پا بر جا خواهد بود.