اصطلاح تفصیلیواژه ی خیار و به معنی تسلط قانونی شخص به اصمحلال و فسخ معامله است.