هر یک از دو طرف معامله که بی انصافی کند یا زیانی را به دیگری تحمیل کند (غبن فاحش داشته باشد) طرف دیگر بعد از آگاهی از آن می تواند معامله را فسخ کند.