خود حفاظت و خودیاری جمعی عبارت است از مجموعه اقدامات دستجمعی که خانوادهها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی برای مقابله با خطرات طبیعی و سوانح غیرمترقبه و حملات هوایی و استعمال هرگونه سلاح از طریق پیشبینی و اجرای آنچه در این باره آموزش دیدهاند قبل از رسیدن یکانهای کمکی با امکانات خود انجام میدهند. (بند ب ماده 3 از آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات مصوب 27/12/1351)