خلاف عبارت از جرمی است که جزای آن تکدیری است چنانکه قانون مجازات معین میکند. (ماده 184 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)