حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)