فرهنگ ترمولوژی

حوزه آبریز

حوزه آبریز یا آبخیز – پهنهای است که تمام روان آب ناشی از بارش وارد بر روی آن را یک رودخانه، آبرو، دریاچه یا یک آب انباشت دریافت مینماید. (بند 14 آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)