فرهنگ ترمولوژی

حواله مستقیم

حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلا واسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر میکنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)