فرهنگ ترمولوژی

حوالجات ابلاغی

حواله سندی است که به موجب آن داین باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری). حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چند طلبکار دولت صادر میکنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حوالهکنندگان درجه دو نامیده میشوند از قبیل رؤسای ادارات یا مامورین ولایات اجازه میدهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حوالهکنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغی مینامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)